• 1
Wednesday, April 24, 2019

Tangkilik ng Ex-Kapitan Scholarship Program

I. RASYONAL

            Sa simula pa lamang ng panunungkulan ni Mayor (Abgdo.) Christian D. Natividad noong Hulyo 2010, siya ay nagsulong na ng mga panibagong programa ng “scholarship” para sa mga kabataang Malolenyo.

            Taong 2012, ang Punong Lungsod sa pamamagitan ng pagkakataong muling makadaupang palad ang mga nanungkulang Punong Barangay ay nakita nito ang dapat na pagpapahalagang

ipagkaloob sa mga ito bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang naibahagi at ambag sa kaunlaran ng Lungsod ng Malolos. Sapagkat ang kasalukuyan ding mga namumuno sa Pamahalaang Panlungsod ay naniniwala na ang mga nagging halal na Pinuno ng Barangay ay nararapat mabigyan ng pagkilala ay isinama ang isa sa kanilang tangkilik (apo, anak, kaanak) sa programang pagpapaaral at ito ay tatawaging “ MCDN Tangkilik ng Ex-Kapitan Scholarship Program” o TEKSP. Ang mga magiging benepisyaryo ng programang ito ay inaasahang magiging bahagi sa paghuhubog ng isang matatag na pamayanan sa lahat ng mabubuting aspeto o larangan. Ito ay upang mapaigting pa ang pagnanais ng mga mamamayan at kabataang maabot ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at anihin ang bunga nito upang maging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at maging kapakipakinabang na mamamayan at lider sa hinaharap.

II. SAKOP NG PROGRAMA

 1. Kaanak o tangkilik ng nanungkulang ex-kapitan o Punong Barangay na nasasakupan ng Lungsod ng Malolos;
 2. Kabataang nais makapagtapos sa alinmang kurso (NFE, Vocational, kolehiyo) o antas;

III. LAYUNIN

 1. Mabigyan ng pagkakataon ang mas marami pang Malolenyo na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo o alinmang asignatura;
 2. Mapagaan ang alalahanin ng mga nanungkulang Eks-Kapitan sa gastusin sa pag-aaral ng kanyang apo, kaanak, anak at kanyang tinatangkilik bilang pagpapahalaga sa kanyang naiambag sa panahon ng kanyang panunungkulan;
 3. Makapaghubog pa ng mga mamamayan at kabataang magiging lider sa hinaharap; at
 4. Makalikha ng mga mamamayang magiging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at magiging kapaki-pakinabang na mamamayan sa mga darating pang mga taon para sa mas matatag na lungsod.

IV. KWALIPIKASYON

TEKSP – Ang MCDN Tangkilik ng Ex-Kapitan Scholarship Program (TEKSP) ay programang nagbibigay ng benepisyong tulong o ayudang pinansyal sa isa sa tinatangkilik ng nanungkulang Ex-Kapitan na kasalukuyang nag-aaral at mag-aaral sa kolehiyo. Ang mag-aaral na benepisyaryo na tatanggap ng halagang P3,000.00 bawat semestre ay kailangang tumugon sa hinihinging kwalipikasyon ng programa gaya ng mga sumusunod:

 1. May gradong hindi bababa sa katumbas na 80%
 2. May isusumiteng identipikasyon ng nanungkulang Punong Barangay (Xerox copy) na iginawad ng Pamahalaang Panulungsod at liham-rekomendasyon mula rito
 3. Ang grado ay namimintine hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral
 4. Hindi saklaw ng programa ang mga tinatangkilik ng nanungkulang Punong Barangay na benepisyaryo na ng iba pang programang pagpapaaral sa alinmang ahensya ng pamahalaan.

V. KATANGIAN NG APLIKANTE

 1. Nakatalang residente ng Lungsod ng Malolos;
 2. Hindi lalampas sa 20 taon ang edad para sa mga mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo para sa 4 taong kurso o higit pa;
 3. Hindi lalampas sa 23 taon ang edad para sa mga nakapagpatala na sa alinmang 4 taon o higit pang taong kurso;
 4. Hindi lalampas sa 25 taon ang edad para sa mga mag-aaral sa 2 taon o mas mababa pang taong kurso, bokasyunal o Non-Formal Education;
 5. May mabuting pag-uugali at malusog na pangangatawan

VI. PARAAN SA PAGHAHAIN NG APLIKASYON AT PAGPILI

 1. Kumuha ng application form sa Tanggapan ng Tagapangasiwang Panlungsod;
 2. Punuan (fill-up) ang application form lakip ang hinihinging mga dokumento at isumite sa pinagmulang tanggapan
 3. Hintayin ang anunsyo mula sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay para sa petsa ng interview at ebalwasyon;
 4. Hintayin ang anunsyo ng mga nakapasa sa programa mula pa rin sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay;
 5. Ihanda ang ID ng mga nakapasa para sa pagkuha ng pera o tseke. Ang lugar ay iaanunsyo sa pamamagitan ng liham na ipadadala sa mga Lingkod Lingap sa Nayon sa inyong barangay.

VII. MGA ILALAKIP

 1. Bagong Aplikante
  1. Huling Grado (Photocopy)
  2. ID at Rekomendasyon ng nag-endorsong nanungkulang Punong Barangay
  3. Birth Certificate (Photocopy)
  4. ID at ID picture
  5. OR at CR/CM katunayan ng pagkakatala sa paaralang papasukan
 2. Renewal (Dati nang benepisyaryo)
       No. 1 at No. 5 Ng VII.

VIII. DISKWALIPIKASYON/TERMINASYON

 1. Ang sinumang mapatutunayang nandaya sa isinumiteng dokumento sa aplikasyon at renewal;
 2. May nilabag na panuntunan at polisiya;
 3. Mapatutunayang nag-dropped ng subject o naghinto sa pag-aaral at hindi ipinabatid sa Komite ng programa.
 4. Iba pa na itatakda ng Komite.