• 1
Monday, May 20, 2019

Pangkabuhayan sa Barangay Program (ONE BARANGAY, ONE PRODUCT)

 Republic of the Philippines
Province of Bulacan
City of Malolos

text describing the image

 

 KABABAIHANG AKTIBONG SUMUSUPORTA SA ADHIKAIN NG MALOLOS

 

 Pangkabuhayan sa Barangay Program
(ONE BARANGAY, ONE PRODUCT)

RASYONAL

            Isa sa maituturing na suliranin ng lipunan at pamayanan ang kawalan ng hanapbuhay o pinagkakakitaan ng mga mamamayan. Kasabay sa pagtaas ng populayon ay ang pagtaas din ng bilang ng mga walang hanapbuhay kung saan ang epekto nito ay ang pagtaas ng kriminalidad, pagtaas ng mga kabataang hindi nag-aaral at iba pang pagtaas na may masamang epekto sa komunidad at lipunan na hindi maikakailang isinisisi at ipinapasan sa pamahalaan.

            Sa nakalipas na mga panahon, ang mga kababaihan ay nasa tahanan lamang at nakatuon ang pansin sa mga gawaing bahay, paglalaba, pagluluto at iba na sa pagpapalagay ay maging mabisang katuwang ng mga ama o kalalakihan sa tahanan na silang nagsisipaghanapbuhay upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya.

            Ang panahon ay mabilis nagkakaroon ng pagbabago, ang mga kalalakihan magbanat man ng buto at isagad ang katawan sa paghahanapbuhay ay kulang pa rin upang masustinihan ang pangangailangan. Kumilos ang mga kababaihan, nagsimulang maghanapbuhay upang kumita ng sapat para sa pamilya. Subalit, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makakuha ng hanapbuhay kung kaya’t napipilitan ang pamilya na pahintuin sa pag-aaral ang mga anak at pakilusin ito upang maging katuwang na kadalasan kung kababaihan ay nasasadlak sa maling gawain o trabahong ang sarili ang ipinupuhunan.

            Upang maging kabahagi ng lipunan tungo sa pag-unlad ng pamilya, ng pamayanan, ng bayan at makatuwang ng pamahalaan sa lahat ng mabubuting aspetong pangkaunalaran ay itinatag ang Kababaihang Aktibong sumusuporta sa Adhikain ng Malolos (KASAMA) na binubuo ng mga ina ng tahanan, volunteer worker, propesyunal, balo, kabataan at kababaihang wala nang matakbuhang pag-asa na nagsama-sama sa Lungsod ng Malolos upang palakasin ang isa’t-isa at maging bahagi ng kahusayan ng dakilang bayang sinilangan. ang pagsisiguro na maitataas ang antas ng pamumuhay ng mga kasapi, maraming inisyatibo ang kasalukuyang isinasagawa ng KASAMA upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat kasapi. Bahagi ng inisyatibo ay ang pagsusulong ng Pangkabuhayan sa Barangay Program, ONE BARANGAY, ONE PRODUCT.. Isang programang pangkabuhayan na tutugon sa pangangailangan ng mga kababaihan sa barangay na magsususlong sa pagtaas ng antas ng pamumuhay ng bawat pamilya.

LAYUNIN

 1. Tulungan ang mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano matutugunan ang kanilang mga pangangailangan;
 2. Matugunang mapababa ang suliranin ng kawalang hanapbuhay;
 3. Mapagyaman at mapataas ang antas ng kaalaman at kasanayan ng mga mamamayan sa komunidad sa pamamagitan ng paglikha ng iba’t-ibang uri ng programang pangkabuhayan;
 4. Makapagtatag at makapagsimula ng matatag na negosyo at mapagkakakitang regular sa bawat barangay;
 5. Makalikha ng iba’t-ibang uri ng pamumuhunan na higit pang makapagpapaunlad sa Lungsod ng Malolos;
 6. Mahikayat ang mga mamamayang Malolenyo sa pagtangkilik ng produktong Malolenyo.

ISTRUKTURA NG PROGRAMA

 • PROGRAMANG PANGKABUHAYAN

              Ang programang pangkabuhayan na isusulong sa bawat barangay ay ibabatay sa kakayahan ng mga magiging kasapi ng grupong bubuuin sa barangay. Ang programa ay kailangang iangkop din sa kung ano ang gawain o produktong pinagyayaman sa partikular na barangay at may potensyal na mapaunlad at tatangkilikin ng mga mamimili.

 • KASAMA SA BARANGAY

              Ang halal na Pangulo ng KASAMA sa bawat barangay (KASAMA Barangay Chapter) ang magiging Tagapangasiwa ng proyekto at ang hiram na puhunan ay hahawakan ng Board of Directors ng Panlungsod na Pederasyon na ilalaan lamang sa bawat chapter kung ano ang pangangailangan sa pamumuhunan. Ang mga kasapi ng bawat chapter sa barangay magiging empleyado ng Pangkabuhayan sa Barangay.

              Ang mga sumusunod ay ang mga dokumento at prosesong dapat ihanda ng bawat chapter upang maging benepisyaryo ng programa:

  1. Ihanda ang “feasibility study” para sa pipiliing programang pangkabuhayan;
  2. Ilakip sa liham na isusumite sa BOD na naglalaman ng intensyong maging bahagi ng programa ang inihandang “feasibility study”;
  3. Isumite ang mga dokumentong kailangan sa Tanggapan ng Tanggapan ng BOD at sa Tanggapan ng Pangkalahatang Pangulo matapos mapagtibay ng BOD ang kahilingang mapabilang sa benepisyaryo ng programa.
  4. Sasang-ayon sa kundisyong itatakda ng BOD gaya ng:
  5. Pagbabayad ng uutangin sa loob ng tatlong (3) taon
  6. Pagbubukas ng deposito sa bangko
 • PAMAHALAANG LUNGSOD NG MALOLOS

              Ang Pamahalaang Panlungsod ng Malolos sa pamamagitan ng mga sumusunod na tanggapan ay gaganap ng iba’t-ibang tungkulin upang maipatupad sa mga barangay ang programang pangkubahayan:

  1. Tanggapan ng Pangulo at BOD – Mag-aproba sa lahat ng kahilingan at maghanap ng mga tutulong sa proyekto o programa.
  2. Tanggapan ng Kalihim at Ingat-Yaman – magiging tagapag-ugnay sa magtutustos ng pondo para sa programa. Ang tanggapang ito rin ang magsisilbing pangkalahatang tagapangasiwa at tagasubaybay ng mga programang pangkabuhayang naipatupad na sa mga barangay, katuwang sa pagpaplano, pag-oorganisa, implementasyon at paghahanap ng mapagbebentahan (marketing) ng produksyon ng programa. Ang tanggapan din ang magbibigay ng rekomendasyon sa mamumuhunan kung magkano ang pinakamataas na halagang maaring ipautang sa particular na barangay.
  3. Tanggapan ng Pagsasanay, Paghahanapbuhay at Kooperatiba (MTEC) – Mangangasiwa sa pagsasanay ng mga kasapi, katuwang sa implementasyon at oryentasyon ng paglalaan ng pondo at wastong paggamit sa puhunan. Katuwang din ang tanggapang ito sa pagtataya at pagsubaybay sa programa at paghahanap ng kliyenteng mapagbebentahan ng produksyon.
 •  ANG MAMUMUHUNAN (sponsor)

              Ang mamumuhunan ay ang magpapautang sa mga barangay chapter o sa samahan ng puhunang gagamitin sa Pangkabuhayan sa Barangay, ONE PRODUCT, ONE BARANGAY PROGRAM batay sa pagpapatibay ng Tanggapan ng Pangulo ng samahan sng-ayon sa rekomendasyon ng BOD at MTEC. Ang mamumuhunan ang magtatakda ng mga polisiya at panuntunan sa pagpapautang at pagbabayad. Katuwang ang ahensyango NGO na ito sa pagbubuo ng mga istratehiya upang mapaunlad ang negosyo o proyektong pasisimulan sa bawat barangay mula sa paglalaan ng puhunan, pagsasanay, implementasyon at pagtatatag ng sentro ng kalakalan sa lungsod para sa mabilis na palitan at bentahan ng produktong nagawa.

              Sa pakikipag-ugnayan sa Pamahalaang Panlungsod, magkakaroon ng tuloy-tuloy na kampanya sa impormasyon hinggil sa proyekto, regular na bisitasyon sa mga lugar ng pagawaan o sentro ng proyekto sa bawat barangay at batay sa isasagawang pag-aaral hinggil sa sistema ng negosyong ipinatutupad ay magsasagawa ng rekomendasyon para sa higit pang pagpapaunlad ng programa o proeyektong napasimulan.

 • PROSESO O DALOY NG PROGRAMA

              Pamahalaang Pambarangay:

  1. Magbuo ng grupo na hindi bababa sa 15 ang kasapi o myembro. Ang mga kasapi ay yaong mga walang hanapbuhay sa barangay at may masidhing pagnanais na kumita at magtrabaho at handang dumaan sa pagsasanay;
  2. Pag-aralan ang proyektong nais isulong at sa tulong ng MTEC ay gumawa ng “feasibility study” para sa programa o proyektong nais pasimulan sa barangay;
  3. Isumite sa Pangulo ng samahan ang liham-kahilingan na nagsasaad ng interes para sa pagkakaroon ng Sentrong Pangkabuhayan sa Barangay at ilakip ang inihandang “feasibility study”;

              Pamunuan:

  1. Tanggapin ang liham ng Barangay Chapter, pag-aralan ito at magbigay ng rekomendasyon sa Pangkalahatang Pangulo para sa pagpapatibay o pag-apruba rito;
  2. Matapos ang pagpapatibay ng Pangulo ay ilipat ang kahilingan sa MTEC para sa pakikipag-ugnayan sa Pamahalaang Panlungsod upang makumpleto ang mga dokumentong kailangan at iskedyul ng pagsasanay;
  3. Matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento ay ilipat ito sa Tanggapan ng BOD para sa pagtatakda ng pulong sa pagitan ng barangay, MTEC, BOD at ng mga kinatawan ng mananagot ng puhunan upang mapagtibay ang pag-utang sa puhunang kailangan;

              Mamumuhunan:

  1. Iproseso ang uutanging puhunan ng KASAMA;
  2. Magtakda ng pulong sa mga bubuo at gagalaw sa programa para sa karagdagang tagubilin at pagbibigay ng pagsasanay sa paghawak ng negosyo at pamumuhunan;

              MTEC:

  1. Simulan ang pagsasanay sa mga kasapi ng programa;
  2. Agapayanan ang barangay mula sa paghahanda ng “feasibility study”, pagsasanay, pagsisimula ng programa, implementasyon hanggang sa paghahanap ng kliyente ng produktong ginawa;
  3. Maghanda ng rekomendasyon sa mga kinauukulang ahensya at mga tanggapan hinggil sa pangangailangan at kakulangan ng programang isinasakatuparan;
  4. Siguruhin ang tagumpay ng programa;

              Lahat ng Kasama sa programa:

  1. Magtatag ng sentrong kalakalan sa lungsod upang regular na mapagdalhan ng produkyon ng mga nagpasimula ng Pangkabuhayan sa Barangay; at
  2. Makipag-ugnayan sa ahensyang makakatuwang sa pagsasaayos ng “packaging” ng mga produkto.

  A. KWALIPIKASYON NG APLIKANTE SA BARANGAY (BLC member)

  1. Kasapi ng KASAMA
  2. Nasa hustong gulang at may malusog na pangangatawan
  3. Walang trabahong regular
  4. Residente ng barangay na may mabuting katayuan (walang kaso)
  5. Handang magboluntaryo ng serbisyo sa simula at pag-uumpisa ng programa
  6. Tutupad at aalinsunod sa mga polisiya at panuntunang itinakda
  7. Handang magpasakop sa mga itinalagang pinuno

  B. GROUP REQUIREMENTS (Entrepreneur Requirements)

  1. Punuan ang aplikasyong inihanda ng mamumuhunan Talaan ng mga kasapi
  2. Pag-apply ng Business Permit
  3. Pagpaparehistro ng negosyo
  4. Bio Data ng mga kasapi lakip ang sedula, larawan at balidong ID
  5. Bayad sa pagproseso ng uutangin (Processing Fee) na halagang P1,000.00 + doc. Stamp
  6. Pangalan ng Sentrong Pangkabuhayan sa Barangay
  7. Certificate of Reservation of incorporation mula sa Securities and Exchange Commission (SEC);
  8. Memorandum of Agreement (MOA)
  9. Deposit Account